عدنانیع. دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ. جستارهای نوین ادبی, v. 42, n. 4, p. 177-190, 4 دسامبر 2010.