مختاریانب. ببر‍ِ بیان و جامة بَوری آناهیتا. جستارهای نوین ادبی, v. 47, n. 3, p. 123-144, 15 مارس 2015.