حسن آبادیم. شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, v. 48, n. 1, p. 15-48, 5 جولای 2015.