عمارتی مقدمد. حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی. جستارهای نوین ادبی, v. 47, n. 3, p. 157-181, 15 مارس 2015.