حسینیم. ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر. جستارهای نوین ادبی, v. 47, n. 4, p. 21-38, 17 می 2015.