محمودی لاهیجانیس. ع.; فشارکیم.; خراسانیم. فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی. جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 2, p. 21-51, 11 فوریه 2017.