ستاریر.; حقیقیم. تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش. جستارهای نوین ادبی, v. 48, n. 1, p. 87-108, 8 آگوست 2015.