رویانیو.; فرضی شوبم. بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی. جستارهای نوین ادبی, v. 48, n. 2, p. 113-139, 10 آگوست 2015.