حسن آبادیم. در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی. جستارهای نوین ادبی, v. 48, n. 4, p. 65-88, 29 اکتبر 2016.