سلمانیم.; مجلی زادها. معرّفی شکارنامة ایلخانی. جستارهای نوین ادبی, v. 48, n. 4, p. 125-141, 5 نوامبر 2016.