ذاکری کیشا. نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام). جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 3, p. 103-126, 11 فوریه 2017.