آیدنلوس. درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی). جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 2, p. 107-129, 11 فوریه 2017.