استوار نامقیس. م.; زرقانیس. م.; قربان صباغم. تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام. جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 1, p. 47-77, 11 فوریه 2017.