محمودپورل. سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 1, p. 155-176, 16 دسامبر 2018.