دهرامیم. منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم). جستارهای نوین ادبی, v. 49, n. 4, p. 1-22, 25 اکتبر 2017.