سعیدیم. تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران). جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 1, p. 105-129, 16 دسامبر 2018.