باقریز.; داودآبادیم. ع.; یعقوبیع. س. بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 4, p. 26-1, 17 فوریه 2019.