عظیمی یانچشمها.; میرباقری فردع. ا. بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 1, p. 1-22, 29 آوریل 2018.