سزاوارع.; پورخالقی چترودیم. د.; جلالیم.; استاجیا. شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 4, p. 134-113, 17 فوریه 2019.