محمودی لاهیجانیس. ع. مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 4, p. 112-79, 17 فوریه 2019.