عزیزی فرا. جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد). جستارهای نوین ادبی, v. 51, n. 1, p. 206-185, 21 آوریل 2019.