نیک فرم.; بامشکیس.; مهدویم. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 2, p. 75-98, 16 دسامبر 2018.