قیومیان محمدیف.; محمدی فشارکیم. بررسي همکرد «دادن» در ساخت نويافته‌اي از فعل مرکب در کهن ترين ترجمة تورات. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 3, p. 140-117, 6 فوریه 2019.