گیلانین. ا.; خزاعین. بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 2, p. 99-123, 16 دسامبر 2018.