فولادیع. مسئله‌ای به نام شاطر عبّاس صبوحی. جستارهای نوین ادبی, v. 50, n. 3, p. 50-33, 6 فوریه 2019.