اتونیب. «کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد. جستارهای نوین ادبی, v. 51, n. 1, p. 184-167, 21 آوریل 2019.