کراسنوولسکاآ. افسون درخت میوه در اروپا و ایران. جستارهای نوین ادبی, v. 51, n. 1, 5 می 2019.