غفوریف. گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی. جستارهای نوین ادبی, v. 51, n. 1, p. 258-237, 5 می 2019.