نحویا. دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند). جستارهای نوین ادبی, v. 51, n. 1, p. 270-259, 6 می 2019.