شفیعی کدکنیم. عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن. جستارهای نوین ادبی, v. 51, n. 1, p. 16-1, 6 می 2019.