قائمیف. فرّخی یا مختاری؟... تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم). جستارهای نوین ادبی, v. 51, n. 1, p. 236-207, 1 ژوئن 2019.