فتوحی رود معجنیف. ر. م.; تائبیت. بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن. جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 2, p. 45-72, 16 می 2011.