قوام ق.; سنچولیس. مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد. جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 2, p. 111-128, 16 می 2011.