مشتاق مهر م. م.; صادقی شهپر ص. ش. ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان. جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 1, p. 81-108, 16 می 2011.