چرمگی عمرانی چ. ع. باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم. جستارهای نوین ادبی, v. 43, n. 1, p. 135-146, 16 می 2011.