کجوریه.; رضوانیانق. بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران. جستارهای نوین ادبی, v. 53, n. 1, p. 82-63, 21 سپتامبر 2020.