بختیاریرحمن. 2011. “متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی)”. جستارهای نوین ادبی 43 (4), 27-42. https://doi.org/10.22067/jls.v43i4.10184.