یاحقّیمحمّد جعفر, فاطمیسیّد حسین, پورخالقی چترودیمه دخت, و شیبانی فررقیه. 1. “ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه”. جستارهای نوین ادبی 44 (2), 1-32. https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12620.