قائمیفرزاد. 1. “داستان‌های شاهنامة فردوسی: از استقلال تا انسجام (بررسی و نقد آرای تاریخ محور و اسطوره محور در تحلیل ساختار روایی شاهنامه و ارائة طرحی الگویی از ساختار اثر با استفاده از رویکرد نقد توصیفی)”. جستارهای نوین ادبی 44 (2), 33-55. https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12621.