حسین پناهیفردین. 1. “بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان”. جستارهای نوین ادبی 44 (2), 99-122. https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12625.