صفرزادهصفرزاده. 2008. “پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی”. جستارهای نوین ادبی 40 (4), 69-90. https://doi.org/10.22067/jls.v40i4.13171.