مشتاق پورمرضیه, و قنسولیبهزاد. 2015. “بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان”. جستارهای نوین ادبی 47 (4), 111-36. https://doi.org/10.22067/jls.v47i4.13216.