جبریسوسن. 1. “حماسه نو در شعر شاملو”. جستارهای نوین ادبی 45 (1), 121-42. https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.13459.