درپرمریم. 2013. “قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی”. جستارهای نوین ادبی 46 (2), 73-92. https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.14558.