رضاییلیلا, و جاهدجاهعباس. 1. “شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ”. جستارهای نوین ادبی 44 (4), 129-56. https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14576.