آهنچیانمحمدرضا, و عبدلیافسانه. 1. “وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی”. جستارهای نوین ادبی 44 (4), 157-82. https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14578.