زهره وندسعید, و مسعودیمرضیه. 2013. “نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری”. جستارهای نوین ادبی 46 (1), 125-58. https://doi.org/10.22067/jls.v46i1.15010.