غفوریرضا. 2013. “روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد”. جستارهای نوین ادبی 46 (2), 51-72. https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.15042.