قائمیفرزاد. 2012. “تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی”. جستارهای نوین ادبی 45 (1), 37-64. https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.15989.