روزبهمحمدرضا, و ضرونیقدرت اله. 2014. “نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی”. جستارهای نوین ادبی 46 (4), 111-34. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.17432.